โครงการติดตามผล

การใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 2566 งบประมาณ : กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

โครงการติดตามผล

การใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมทางการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 2566 งบประมาณ : กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ความเป็นมา